Effekt og resultater

Flere kommer i arbejde

Der er gennemført en række analyser af TAMU’s effekter på bl.a. beskæftigelse, samfundsøkonomi og kriminalitet.

Blandt resultaterne af de seneste analyser er, at beskæftigelsesgraden er ca. 30 procent højere hos udsatte unge, der har gennemført en uddannelse hos TAMU, end hos en kontrolgruppe, der har mange af de samme baggrundskarakteristika som TAMU-eleverne. De ca. 30 procent er den såkaldte effektforskel, der er beregnet ud fra, at forskellen i beskæftigelsesgraden er 12 procentpoint i TAMU-elevernes favør det første år, efter at TAMU-eleverne har bestået deres forløb. Forskellen mellem de to grupper mindskes gradvist over de følgende fem år, men unge med TAMU-baggrund har gennem alle årene en signifikant højere beskæftigelsesgrad end kontrolgruppen.

Både TAMU-eleverne og de unge fra kontrolgruppen har som udgangspunkt en lav beskæftigelsesgrad på 6 procent. Men efter et TAMU-forløb er beskæftigelsesgraden for tidligere TAMU-elever det første år ca. 40 procent, mens den kun stiger til 28 procent for kontrolgruppen.

Læs mere i rapporten Beskæftigelses- og samfundsøkonomiske effekter af TAMU fra LEAD Impact her.

 

En god investering for samfundet

Analysen ”Beskæftigelses- og samfundsøkonomiske effekter af TAMU” fra LEAD Impact viser, at et TAMU-forløb i økonomisk forstand er en god investering for både elever, samfund og for de offentlige kasser.

En årselev på et TAMU-forløb koster ca. 135.000 kr. Denne udgift er ifølge LEAD Impact tjent hjem for både samfundet og for de offentlige kasser inden for en periode på fire år efter elevens gennemførelse af forløbet.

Selvforsørgelsesgraden er højere for TAMU-eleverne end for en kontrolgruppe med mange af de samme baggrundskarakteristika som TAMU-eleverne. Fem år efter endt TAMU-forløb stammer ca. 66 procent af de tidligere TAMU-elevers indkomstgrundlag fra løn- og erhvervsindkomst, mens det tilsvarende tal for kontrolgruppen er ca. 56 procent.

En TAMU-elev er – målt på udgifter til indkomstoverførsler og indtægter fra personskatter – neutral over for de offentlige finanser. En typisk person fra kontrolgruppen er en økonomisk belastning for de offentlige kasser. Forskellen svarer til mellem 25.000 og 35.000 kr. om året hvert år efter endt TAMU-forløb.

De beregnede positive effekter på samfundsøkonomien og de offentlige finansier i denne analyse tager ikke højde for de afledte effekter på behovet for offentlige sundhedsydelser, behandlingstilbud, institutioner m.v. De skøn, som LEAD Impact har foretaget vedr. effekterne af TAMU’s indsats, er derfor konservative.

 

TAMU-elever vælger en vej ud af kriminalitet

Analysen ”Beskæftigelses- og samfundsøkonomiske effekter af TAMU” fra LEAD Impact viser, at  unge, der har gennemført en uddannelse hos TAMU, i mindre grad begår kriminalitet end tilsvarende udsatte unge fra en sammenlignelig kontrolgruppe.

Ifølge analysen er omkring 15 procent af TAMU-eleverne hvert år i årene op til TAMU-forløbet dømt for overtrædelser af straffeloven eller særlove. Nogle af årene af årene ligger andelen af unge, der begår kriminalitet, oppe omkring 20 procent. I årene efter afsluttet TAMU-forløb er det derimod kun ca. 10 procent af de unge med TAMU-baggrund, der dømmes for straffelovs- eller særlovsovertrædelser.

Når LEAD Impact sammenligner med kontrolgruppen, er der ca. to procentpoint flere årligt, der dømmes for kriminalitet, end i gruppen af tidligere TAMU-elever.

 

Andre analyser og evalueringer

Ud over analysen fra LEAD Impact er der tidligere gennemført en række evalueringer af TAMU. Vi ønsker, at der skal være maksimal åbenhed om tilgængeligt datamateriale, og derfor kan du nedenfor finde information om samtlige evalueringer gennemført siden 1998.


Rambøll-undersøgelse viser også bedre beskæftigelseseffekt

Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015. I analysen konkluderer Rambøll, at unge, der har gennemført hele TAMU-uddannelsen, har signifikant større tilknytning til arbejdsmarkedet end en sammenlignelig kontrolgruppe af udsatte unge, der ikke har gået på TAMU.

Læs hovedkonklusionerne fra Rambølls analyse her.

Læs rapporten om effektundersøgelsen af TAMU 2009-2015.

Undervisningsministeriet gennemførte sammen med TAMU en evaluering af TAMU's effekt i perioden 2003-2007. Evalueringen konkluderer, at elever med en gennemført TAMU-uddannelse har væsentligt forbedrede beskæftigelsesmuligheder.

Læs evaluering af TAMU 2008.

Rambøll Management evaluerede i 2009 forsøget med Junior-TAMU, hvor TAMU i en 4-årig periode udbød arbejdsmarkedsuddannelser for gruppen af unge uden andre muligheder i alderen 15-18 år.

Læs evaluering af forsøget med Junior-TAMU.

Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet igangsatte i 2000 en sammenlignende evaluering mellem TAMU og de daværende produktionsskoler. PLS Rambøll gennemførte på vegne af de to ministerier evalueringen.

Læs PLS Rambølls evaluering af Unge-TAMU og Produktionsskolerne 2000.

Undervisningsministeriet iværksatte i 2003 en opdateret evaluering af den tidligere gennemførte evaluering. Formålet med evalueringen, som udførtes af PLS-Rambøll, var at undersøge, hvilken effekt TAMU havde haft på de elever, der havde været gennem TAMU.

Læs den opdaterede evaluering af Unge-TAMU 2003.


Voksen-TAMU er et forsøg for at se, om de arbejdsmetoder, der anvendes i Unge-TAMU, kan overføres til gruppen af ledige mellem 30 og 60 år, der har andre problemer end ledighed. I 2004 evaluerede PLS Rambøll den første periode af forsøget - fra 1999 til 2003.

Læs evaluering af Voksen-TAMU 2004.

 

UMV
UMV står for "undervisningsmiljøvurdering". Den er lovpligtig og skal fornyes mindst én gang hvert tredje år. UMV skal indeholde elevernes vurdering af studiemiljøet, hvilke problemer der skal rettes op mv. Læs UMV 2017 her. Se spørgeskema her.

Smileys
Vore kantiner bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens smiley-ordning. Her kan du læse resultaterne:

TAMU-Center Storkøbenhavn
TAMU-Center Vitskøl
TAMU-Center Aarhus
TAMU-Center Vordingborg
TAMU-Center Odense
TAMU-Center Aalborg