Effekter

Ny undersøgelse: Uddannelse for udsatte unge giver stor positiv samfundsøkonomisk gevinst

Unge, der har gennemført et TAMU-forløb, er markant bedre til at komme i job og forsørge sig selv end andre sammenlignelige unge, der ikke har fulgt forløbet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af LEAD – IMPACT (LEAD), som har målt de beskæftigelses- og samfundsmæssige effekter af TAMU.

TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) er en arbejdsmarkedsuddannelse, som henvender sig til unge mellem 18 og 30 år, der har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Elever, der gennemgår et TAMU-forløb, er en udsat gruppe af unge, der ofte har kæmpet med kriminalitet, misbrug eller psykisk sårbarhed. Gennem et TAMU-forløb bliver eleverne trænet i erhvervsrettede kompetencer ud fra den vision, at alle skal have mulighed for at opnå arbejde uanset deres baggrund.

Undersøgelsen konkluderer, at et TAMU-forløb er forbundet med en række positive effekter for både de unge og for samfundet. Uddannelsen skaber både personlig og økonomisk gevinst, ved at de tidligere elever opnår tilknytning til job eller uddannelse som følge af forløbet, og som afledt effekt, formindskes tilbøjeligheden til at begå kriminalitet mærkbart.

En god investering for samfundet
LEAD´s undersøgelse bygger på tidligere analyser, som har konkluderet, at beskæftigelsesgraden for unge med en gennemført TAMU-uddannelse er 30 pct. højere end hos kontrolgruppen. Den nye undersøgelse understøtter disse tal med en fremskrivning, der viser, at den forhøjede beskæftigelsesgrad for unge med en TAMU-uddannelse varer ved på sigt og mindst frem til, at de er fyldt 50 år.

Effektundersøgelsen viser som noget nyt, at den forhøjede beskæftigelsesgrad over tid skaber en markant besparelse for samfundet sammenlignet med kontrolgruppen. Ser man på TAMU’s elever, vil de fem år efter endt forløb have en højere selvforsørgelsesgrad, end den typiske person fra kontrolgruppen. Forskellen i beskæftigelsesgrad svarer til en ekstra lønindkomst for hver af TAMU-eleverne på i gennemsnit 15.000-19.000 kr. pr. år.

En TAMU-elev er, målt på udgifterne til indkomstoverførsler og indtægter fra personskatter, neutral over for de offentlige finanser, hvorimod en typisk person fra kontrolgruppen udgør en økonomisk udgift. Forskellen svarer til 25.000-35.000 kr. om året pr. elev hvert år efter endt TAMU-forløb. Det svarer til, at hver årgang af færdiguddannede TAMU-elever, frem til de er 50 år, skønsmæssigt sparer samfundet for ca. 280 mill.kr.

”Den nye undersøgelse understreger, at TAMU gør en markant positiv forskel – ikke bare i de unges liv, men også når vi ser på samfundsøkonomien på længere sigt. Det er kort sagt en rigtig god investering både menneskeligt og økonomisk,” udtaler partner Arne Hauge Jensen fra LEAD.

At se den enkelte som en kapacitet
TAMUs uddannelsesforløb for udsatte unge hviler på den overbevisning, at alle uanset baggrund skal have mulighed for at komme i job og bidrage til samfundet. ”Det handler om at se den enkelte som en kapacitet,” siger Peter Staun Kastholm, direktør for TAMU.

At se den enkelte som kapacitet hænger tæt sammen med det konsekvenspædagogiske grundlag, som TAMU bygger på, og som handler om at møde de unge med respekt og med tydelige normer, regler og vilkår og igennem uddannelsen hjælpe dem til at tage ejerskab og ansvar for egne handlinger.

TAMU’s bestyrelsesformand Per C. Jespersen glæder sig over analyseresultaterne fra LEAD.

”Analysen slår fast, at TAMU er et gavnligt tilbud for nogle af de mest udsatte i vores samfund. Jeg mener også, at resultaterne vidner om, at TAMU kan være en af løftestængerne til at hjælpe nogle af 45.000 unge i Danmark, der af forskellige grunde har svært ved at finde vej ind i uddannelse eller job, og som derfor står på kanten af samfundet. Vi skal sørge for at give alle en chance i stedet for blot at parkere unge på offentlig forsørgelse og vi står klar til at hjælpe” siger Per C. Jespersen.

Fakta:

  • LEAD – IMPACT har for TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) gennemført en registerbaseret undersøgelse af uddannelsens beskæftigelses- og samfundsøkonomiske effekter.
  • Undersøgelsen er foretaget ved at sammenligne beskæftigelsesgrader og indkomster for de elever, der i årene 2015-2018 har gennemført et TAMU-forløb med de tilsvarende oplysninger for en kontrolgruppe, der ikke har gennemført forløbet.
  • Kontrolgruppen ligner TAMU-eleverne på en række betydningsfulde baggrundskarakteristika, og der er fundet fem match-individer pr TAMU-elev for at mindske usikkerheder.
  • Analysen er foretaget på observerede data frem til og med 2021 og på basis af en fremskrivning af de langsigtede effekter af forløbet ved hjælp af data fra DREAM-databasen. 1,7 mill. individer danner grundlag for fremskrivningen.
  • De beregnede positive effekter på samfundsøkonomien og de offentlige finanser i denne analyse tager ikke højde for de afledte effekter på behovet for offentlige sundhedsydelser, behandlingstilbud, institutioner m.v. De skøn, der her præsenteres over effekterne af deltagelse i et TAMU-forløb, er derfor konservative.